Informacje

2010-08-08 13:58:08
Przedstawiono tutaj kserokopie oryginalnych dokumentów, które w sierpniu 1980,w czasie szczecińskich strajków,były podstawą do rozmów a także te, które były rezultatem negocjacji pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym w Szczecinie, któremu przewodniczył Marian Jurczyk a Komisją Rządową, której przewodniczył Wiceprezes Rady Ministrów PRL Kazimierz Barcikowski. Ponieważ niektóre z tych dokumentów,z uwagi na upływ czasu [30 lat] są nieco nieczytelne, w WIKIPEDII pod hasłem ,,Szczeciński Sierpień 1980,,zamieszczono przepisane z kserokopii oryginalnych dokumentów ich dokładne teksty oraz krótką charakterystykę przyczyn społeczno-gospodarczych,które doprowadziły do wybuchu niezadowolenia i masowych strajków a także Kalendarium przebiegu strajków w województwie szczecińskim od 15-go do 30-go sierpnia1980r,zawierającym najważniejsze wydarzenia tych gorących dni a także zdjęcia z tych historycznych wydarzeń, określanych obecnie przez wielu historyków jako początek rewolucji ustrojowej w Polsce. Zamieszczono również kserokopię stenogramu z obrad V Plenum KC PZPR z 30.08.1980r.które po burzliwej dyskusji zatwierdziło wyniki rozmów Komisji Rządowych z Międzyzakładowymi Komitetami Strajkowymi w Szczecinie i Gdańsku.Podstawowe dokumenty i materiały oraz przebieg dyskusji na Plenum nie zostały ogłoszone. Ukazał się tylko krótki komunikat prasowy o odbyciu obrad. Dokumentacja źródłowa tych wydarzeń, udostępniona społeczeństwu pozwoli tym, którzy ich nie znają albo nie pamiętają,bo przecież od 1980 roku mija już 30 lal,a być może nie chcą pamiętać,zapoznać się z ich przebiegiem,chociaż atmosfery społecznej tych dni nie da się odtworzyć. Dokumenty zamieszczone tutaj znajdują się obecnie w Państwowym Archiwum w Szczecinie w zasobie akt byłego Komitetu Wojewódzkiego PZPR,zaś stenogram z obrad V Plenum KC PZPR Z 30.08.1980r znajduje się obecnie w Archiwum Akt Nowych w Warszawie w zasobie akt byłego KC PZPR.